Phethean Klexius

Nexian cultist wizard, companion to Echean Ansolandi on Stormsend Isle

Description:
Bio:

Phethean Klexius

Spartak 645 zoberon